Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden in PDF

BEGRIPSBEPALINGEN

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

Dienstbeschrijving: Bijlage bij de Orderbevestiging waarin de te leveren Diensten zijn beschreven.

Service Level Agreement Schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever met daarin het overeengekomen kwaliteitsniveau van de te leveren Diensten, alsmede rechten en plichten van beide partijen (afgekort SLA).

Diensten: Door of namens Leverancier aan Opdrachtgever te verlenen elektronische communicatie diensten.

Leverancier: De onderneming BreedLink B.V.

Opdrachtgever: Degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Leverancier een overeenkomst is aangegaan voor de levering van Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Orderbevestiging: De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere schriftelijke wijze, op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde Diensten aan Opdrachtgever levert.

Partij(en): De Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”).

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever omvat de Order- bevestiging, de Dienstbeschrijving, SLA en deze Algemene Voorwaarden, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen bevatten.

1 ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Leverancier Diensten, van welke aard ook, verstrekt ten behoeve van Opdrachtgever.

1.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Orderbevestiging, de Dienstbeschrijving en de Algemene Voorwaarden geldt de volgende rangorde; 1 de Orderbevestiging 2 de Dienstbeschrijving/Dienstbeschrijving en SLA 3 de Algemene Voorwaarden

1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2 LEVERING

2.1 Alle door Leverancier genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde
(leverings-)termijn brengt Leverancier niet in verzuim.

2.2 Leverancier is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan), niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

2.3 De Dienst is locatie- en Opdrachtgever-specifiek en kan niet worden verhuisd en/of overgedragen (Zie ook 3.4 en 8).

2.4 Indien een storing optreedt zal Leverancier zich inspannen deze storing zo spoedig mogelijk op te heffen afhankelijk van de gekochte Dienst. Het kan zijn dat Leverancier hierbij vraagt aan Opdrachtgever om zijn medewerking te verlenen (zoals bijvoorbeeld bij de retournering van apparatuur).

3 VERPLICHTINGEN / RECHTEN VAN OPDRACHTGEVER

3.1 De door Leverancier geleverde apparatuur blijft te allen tijde eigendom van Leverancier. De Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met de apparatuur die door Leverancier ter beschikking is gesteld en zal deze niet aan derden beschikbaar stellen.

3.2 Opdrachtgever dient toegang tot apparatuur, die nodig is om Leverancier te laten voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, te verstrekken en verleent een zodanige samenwerking als Leverancier redelijkerwijs nodig acht in verband met de verleende Dienst.

3.3 Het is Opdrachtgever, zijn medewerkers en/of onderaannemers verboden de apparatuur van Leverancier te verstoren.

3.4 De Overeenkomst is persoons-/bedrijfsgebonden en kan niet zonder schriftelijke toestemming van Leverancier worden gebruikt door of overgedragen aan derden. De Opdrachtgever is niet gerechtigd derden buiten eigen locatie toegang tot de Dienst te verschaffen (Zie ook 2.4 en 8).

3.5 Leverancier kan persoonsgegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden (waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten). Tegen eventueel gebruik conform dit lid kan Opdrachtgever op wie deze gegevens betrekking heeft, schriftelijk bezwaar maken.

4 VERPLICHTINGEN / RECHTEN VAN LEVERANCIER

4.1 Leverancier spant zich in om alle benodigde vergunningen, toestemmingen van bevoegde autoriteiten die van toepassing zijn of die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering en de prestaties van haar verplichtingen in de Overeenkomst te hebben, en zal volledig voldoen aan haar verplichtingen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de Nederlandse Wet- en Regelgeving.

4.2 Leverancier heeft het recht apparatuur naar een andere locatie binnen het gebouw te verplaatsen, uitsluitend in overleg met Opdrachtgever. Alle kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien worden door Leverancier gedragen.

4.3 Opdrachtgever zal toestaan dat Leverancier toegang krijgt tot de apparatuur binnen de locatie, indien dit noodzakelijk is voor de Dienst.

5 INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 De Overeenkomst omvat niet de overdracht van enig intellectueel-eigendomsrecht.

6 BEËINDIGING

6.1 Een Orderbevestiging maakt deel uit van de Overeenkomst. Betaling start nadat een werkende dienst bij Opdrachtgever is opgeleverd. De Overeenkomst heeft een initiële duur van 3 jaar. Hierna zal de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd. Alle partijen kunnen de Overeenkomst daarna schriftelijk en met minimaal één (1) kalendermaand opzegtermijn opzeggen.

6.2 Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de (initiële) contractduur schriftelijk opzegt, is Leverancier gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd (Zie ook artikel 7).

6.3 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

6.4 Partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien één van Partijen – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, of faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Partijen zullen wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

6.5 Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.6 Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Leverancier gerechtigd levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste drie (3) maanden, indien technische of (bedrijfs-)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt Leverancier zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien de Opdrachtgever de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat Leverancier de dienstverlening staakt.

6.7 Het bepaalde in artikel 7.4 is tevens van toepassing indien Leverancier niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of Diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten de macht van Leverancier liggen.

6.8 In het geval Opdrachtgever eigenhandig wijzigingen in de geleverde apparatuur en/of Diensten aanbrengt of doet aanbrengen, is Leverancier alsdan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.

7 OPSCHORTING

7.1 Leverancier mag, na kennisgeving aan Opdrachtgever, naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan haar rechten, de Overeenkomst opschorten indien Leverancier redenen heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever frauduleus gebruik van de Diensten maakt of probeert te maken of van het plegen van andere illegale en/of onrechtmatige daad in verband met het gebruik van Diensten (Zie ook 2.4 en 4.4).

8 CONTRACTSOVERNEMING

8.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. Aan de toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

9 GARANTIE

9.1 Leverancier zal de Dienst leveren in overeenstemming met de in de Overeenkomst genoemde (of vermelde) specificaties, zoals bijv. genoemd in Dienstbeschrijvingen en SLA’s. Leverancier garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van de Dienst.

10 PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 Opdrachtgever machtigt Leverancier tot het doen van automatische incasso’s. Leverancier zal Opdrachtgever facturen zenden per mail naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres.

10.2 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW). Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd (CPI Alle Huishoudens).

10.3 Alle betalingen moeten zonder enige verrekening, beperking of voorwaarde en zonder enige aftrek voor of op rekening van een tegenvordering worden voldaan.

10.4 Als Opdrachtgever het verschuldigde bedrag afgesproken in de Overeenkomst niet betaalt binnen dertig (30) dagen na de betalingstermijn, is Leverancier gerechtigd het verschuldigde bedrag met de wettelijke handelsrente te vermeerderen.

10.5 Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor de geleverde Dienst die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zal worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. Indien Opdrachtgever zich hier niet mee kan verenigen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst binnen één kalendermaand schriftelijk beëindiging.1.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om van Opdrachtgever een aanbetaling te vragen vóór de ingangs- en/of leverdatum.

11 GEHEIMHOUDING

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.

12 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht heeft genomen.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van de volgende schade en tot de daarbij genoemde maximum bedragen: Indien Leverancier toerekenbaar te kort is geschoten als gevolg waarvan schade aan zaken van de Opdrachtgever is toegebracht, zal Leverancier de redelijke herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van een bedrag gelijk aan de door de Klant betaalde vergoedingen in een periode van maximaal twaalf maanden voorafgaande aan de schadegebeurtenis, of als dit bedrag hoger is dan €4.500, komt tot een maximum van € 4.500. De vergoedingsplicht van Leverancier voor verwijtbare schade welke voortvloeit uit overlijden dan wel lichamelijk letsel is beperkt tot een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis.

12.3 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tevens dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.

12.5 Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten.

12.6 Opdrachtgever zal Leverancier, medewerkers van Leverancier en door Leverancier ingehuurde onderaannemers daaronder inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade (menen te) lijden.

13 OVERMACHT

13.1 Geen van beiden Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier.

13.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14 RISICO

14.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van door de Leverancier aan Opdrachtgever verschafte apparatuur die nodig is voor het leveren van de Dienst, is voor de Leverancier.

15 Privacy

15.1 Leverancier verkoopt gegevens van Opdrachtgever niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van Opdrachtgever verwerken in de opdracht, sluit Leverancier een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van Opdrachtgever. Leverancier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

16 SLOTBEPALINGEN

16.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de onder deze voorwaarden gesloten Overeenkomst en op de Overeenkomst welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen bij uitsluiting aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

16.3 Leverancier is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden 4 (vier) weken na de bekendmaking in werking. Opdrachtgever kan bij wijzigingen om gegronde redenen de Overeenkomst binnen 4 (vier) weken opzeggen.

PRIVACYWETGEVING
Persoonsgegevens die wij verwerken

BreedLink verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@breedlink.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

BreedLink verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

BreedLink zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is 3 maanden na afloop van het contract.

Delen met anderen

BreedLink verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BreedLink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

BreedLink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@breedlink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BreedLink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BreedLink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@breedlink.nl

Betrouwbare verbinding Hoge snelheden Up en down even snel Pakketten op maat

Ook super snel internet van BreedLink?

Bekijk onze pakketten

Pakketten of neem contact op